indian sex movies
free porno
turkish xxx
turkish sex
indian xxx video
indian sex gate
so indian porn
turkish pornography
indian sex pussy
free porn videos
free hd porn
turkish sex
indian porn videos
free turkish porn
xx indian porn

Üsküdar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği

TÜZÜĞÜMÜZ

ÜSKÜDAR İMAM-HATİP OKULLARIMEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ
TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ VE KURUCULARI:
Madde – 1 : Yasalar ve bu Ana Tüzük hükümleri uyarınca yönetilmek ve amaç ile hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere Üsküdar İmam-Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği 23 Mayıs 1998 tarihinde aşağıda ad ve soyadları, uyrukları, meslekleri ve sanatları , ikametgah durumları ve faaliyetleri yazılı Okulumuz mezunları tarafından kurulmuştur.

1.FİKRET ODUNCU : Valide Atik Mah. Kahveci Besi sok. No : 192 31140 Üsküdar-İstanbul, T.C. Gazeteci
2.A.ÖNDER MOĞAL : Ahmet Çelebi Mah.Davutoğlu sok.Erdemir Apt. No : 8/4 81160 Üsküdar-İstanbul T.C. Bilgisayar Mühendisi
3.ŞAHİN AKDEMİR : Örnek Mah.42/1 Sok.No : 69/3 Üsküdar-İstanbul  T.C.Bankacı
4.AYHAN KARASU :Neyzenbaşı Halil Can Sok. Hasanbey Apt . No : 92/4 İhsaniye Mah.81160 Üsküdar-İstanbul T.C. Elektrik Mühendisi
5.KEMAL CEYHAN : Ahmetli Köyü Şile –İstanbul, T.C. İnşaatçı
6.SEBAHATTİN KOVAL : Kısıklı Mah. Ferah Cad.1.Güven Sok. No : 1/4 81180 Üsküdar-İstanbul T.C. Serbest Meslek
7.KEMAL ÖZDAL : Güzeltepe Mah. Hasippaşa Sok. No : 117 Üsküdar-İstanbul
MERKEZ :
Madde – 2 :Derneğin Adı ve Merkezi :  Derneğin adı Üsküdar İmam-Hatip Okulları  Mezunları-Mensupları Derneği olup, kısa ad olarak  ÜSİMDER’i kullanacaktır. Merkezi ise  Üsküdar’dadır.
DERNEĞİN GAYESİ, FAALİYET ALANI VE HİZMET KONULARI:
Madde -3 : Derneğingayesi ve bu gaye doğrultusundaki faaliyet alanı Üsküdar ilçe sınırlarındaki tüm İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liselerindeki mezunlar başta olmak üzere halihazırda eğitim ve öğretime devam eden tüm öğrenci ve mezunlar arasında karşılıklı yardım ve dayanışmayı sağlamak, sosyal ,kültürel, ekonomik, psikolojik sorunlarını ortaya çıkartarak bu yönde çalışmalar ve araştırmalar yapmak , çözüme ulaştırmak için gerekli çabayı sarf etmek, üyeler arasında işbirliği sağlamak,okul ile manevi bağları devam ettirmek, kanunlarımız çerçevesinde bütün haklarını korumak,mezunlarına akademik kariyer temin edebilmek üzere üniversite ve yüksek okullara devam haklarının teminini sağlayacak çalışmalarda bulunmak ,resmi kurum ve kuruluşlar karşısında cemiyetin ve üyelerin haklarını korumak , kardeş mezunlar ile birleşerek federasyonlar kurmak ,kurslar ,panel ,seminer , konferans ve benzeri toplantılar düzenleyerek üyelerinin ,eğitimin her kademesindeki tüm öğrencilerin ve vatandaşların eğitim ve kültür seviyelerinin artmasına katkıda bulunmak, dini,ahlaki-milli ,içtimai,siyasi ve iktisadi konularla neşriyatta bulunmak,bu neşriyatı tanıtmak ve yayınevleri açmak ,matbaa kurmak,yurtlar,sosyal içerikli spor alanları tesis etmek,kendine bağlı kulüpler kurmak ve benzeri konuların gerçekleştirilmesi için menkul  ve gayrimenkul mallar edinmek,bu mallardan gerekli görülenleri MK 73 ve müteakip maddeleri hükümlerine göre vakfetmek, vakıf kurmak ve işletmek , kanunlar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Dernek amacına ulaşmak için :
a)Kurslar açar, geziler, kamplar,sağlık taramaları , spor müsabakaları düzenler,
b) Konferans ,seminer, panel, açık oturum, miting gibi açık hava veya salon toplantıları düzenler,
c) Derleme çalışmaları, yarışmalar, sergi, kermes, konser, piknik, yemek,kokteyl, balo, parti, ağaçlandırma,orman kurma ve benzeri organizasyonları düzenler,
d.)Milli, dini, ahlaki, içtimai ve amacına ilişkin konularda her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayınlarda bulunabilir. Bu yayınlarını ulusal ve uluslararası düzeyde bilgisayar ağında da yayınlar. Tüm iletişim araçlarını kullanır,
e) Yayınevleri açar, matbaa kurar, dershane kurar, ilmi araştırmalar yaptırır,
f) Yurtlar tesis eder, aşevleri kurar,
g) Gayesi ile ilgili menkul ve gayrimenkul malları satın alır, mevcutları satar veya bunlardan gerekli gördüklerini vakıf haline getirir, vakfettiği malları işletir.
h) Yurt içinde ve yurt dışında diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapar,  gerektiğinde bunlarla birleşir, aynı amaca hizmet eden derneklere üye olabilir, federasyon kurar ve kurulu olanlara üye olabilir.
i) Eğitim ve öğretimin her kademesindeki öğrencilere maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu öğrencilere kendi kaynaklarından burs verir veya çeşitli kişi veya kuruluşların burslarına aracılık eder,
j)Lokal, kütüphane, dinlenme salonu veya sosyal tesis açabilir, işletebilir veya işlettirebilir.
k) Amacına ilişkin olarak plan ve proje yaptırabilir,raporlar hazırlanır, bunlar için yarışmalar açabilir, uygulayabilir,
l) Tüzüğün 3.maddesinde tespit edilen amaçla ilgili olup da burada sayılamayan her türlü konuda derneğin çalışma konularını teşkil eder,
m) Amacının gerçekleşmesine yönelik tüm faaliyetlerini mevzuat hükümleri doğrultusunda yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirir,
n) Dernek amacına ilişkin olarak toplumun ve ülkemizin, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları ile ilgilenir. Bu konularla ilgili olarak lobi ve kulis çalışmalarında bulunabilir, sorunların tespit ve çözümüne yönelik çalışmalar, araştırmalar ve incelemeler yapar, yaptırır, raporlar tanzim eder, ettirir. Tüm bunları, her türlü iletişim ve neşriyatı kullanarak kamuoyuna sunar.
o) Dernek temsilcilikleri açar, platformlar oluşturabilir, oluşturanlara katılabilir, sandık kurabilir.
Derneğin Faaliyet Alanı
Dernek, sosyal alanda yurt içinde  ve yurtdışında faaliyet gösterir.

İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK HÜKÜMLERİ

ÜYE OLMAK HAKKI 
Madde – 4 :Derneğin iki tür üyesi vardır.

 1. Asli Üye
 2. Fahri Üye

ASLİ ÜYELİK KOŞULLARI VE SINIRLAMA 
Madde – 5 : Derneğe asil üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır :
a)Medeni hakları kullanma hak ve ehliyetine sahip Üsküdar ilçesindeki İmam Hatip Okulları Mezunları ile bu okullara kayıt yaptırmış  olmak şartıyla  en az bir gün öğrenim görmüş  herkes bu derneğe üye olabilir.
b) Türk vatandaşı olmayanlar, ancak Türk vatandaşlarında aranan koşullardan başka Türkiye’de ikamet etme hakkına sahipseler üye alınabilirler. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.
c) Dernek Yönetim Kurulu  üyelik için yapılan yazılı ve elektronik posta yoluyla yapılacak müracaatları  en çok bir ay içinde üyeliğe kabul veya red şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı, elektronik posta veya sms yoluyla duyurmak zorundadır.
d) Asil üyeler dernek içinde eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz. Her üye aidat borcunu ödemek ve 6 ay önceden  yazılı olarak bildirmek şartıyla üyelikten ayrılır.
Fahri üye :Şahsiyetinden, maddi manevi katkılarından, derneğe sevgi ve bağlılığından kıvanç duyulan, okul mezunları anne ve babaların, üyelerimizin eşlerine, imam hatip gönüllülerine fahri üyelik verilebilir. Divan heyetine seçilebilir ancak fahri üyeler ödentilerden bağışıktır ve oy kullanmazlar.
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
Madde -6: Derneğe üye olma hakkını kaybedenlerle denek tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
Yukarıda belirtilen durumların birinin tespiti veya dernek onur ve saygınlığına zarar verici hareketlerde bulunanlar, toplum yaşamının gerektirdiği dini-milli, ahlaki ve içtimai kuralların dışına çıkan hareketlerde bulunmak, sözler söylemek, dernek başkanı ve kurul üyelerini küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söyleyiş ve davranışlarda bulunanlar, dernek tüzüğüne, yönetmeliklere ve yönetim kurulunca alınmış kurallara uymayanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURMAK:
Madde-7 Haklarında kesin çıkarılma kararı verilmiş olanlar üyelik için yeniden başvuruda bulunamazlar.
Çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirip dernekten ayrılanların 6. Maddenin b bendinde yazılı koşulları yitirdikleri için kaydı kapatılanlardan bu koşullara sonradan sahip olanlar, asli üye olmak istediklerinde, yeni üye kabulü işlemi görürler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DERNEĞİN ORGANLARI
ORGANLAR: 
Madde -8Derneğin organları şunlardır.
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
a) Genel Kurul: Genel Kurul Derneğin en üst organı olup, kaydı açık ve o yıla ait yıllık ödentilerini tam olarak asil üyeler topluluğudur. Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Bunu kendisi kullanır. Başkasına vekâlet ile bu hakkını veremez.
TOPLANMA ZAMANI:
Madde-9: Genel Kurul iki (2) yılda bir nisan ayında olağan toplanır.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde ve dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği ile olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağrılmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
ÇAĞRI USULÜ:
Madde-10: Yönetim kurulunun dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerini tespit eden liste üzerinden yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikini toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanın yapıldığı gazetede ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İşbu ikinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülkü amirliğine dayanılır.
Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

TOPLANTI YERİ :
Madde – 11 :Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilçe sınırlarının dışında başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI :
Madde-12 :Genel kurul , dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ :
Madde -13 : Dernek genel kurul toplantıları , ilanda belirtilen sınıf ve yerde yapılır.
Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Tüzüğün 12. Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanamazsa durum bir tutanakla tespit edilir.
Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirilecek yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılışından sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEKKONULAR :
Madde – 14 : Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ :
Madde – 15 : Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1.Dernek organlarının seçilmesi
2.Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
3.Yönetim ve Denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim Kurulunun ibra edilmesi
4.Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5.Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6.Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,
7. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, Yurtiçi ve yurtdışındaki dernek ve kuruluşlara  üye olarak katılması ,
8.Derneğin feshedilmesi
9.Mevzuata ve dernek tüzüğüne genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
10.Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,
11.Üye giriş ve aidat miktarını belirlemek

OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ :
Madde -16 :Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ,NE SURETLE SEÇİLECEĞİ, ASİL VE YEDEK ÜYE SAYISI :
YÖNETİM KURULU :
Madde- 17 : Yönetim Kurulu  15 asil ve 9 yedek üye olarak Genel Kurulca Açık veya gizli oyla seçilir.
Asil üyelerden boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
2.Dernek gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
3.Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları ona gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,
4.Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.Yönetim kurulu görev bölümü yaparak, başkan , yardımcısını , sekreterini ve sayısını seçilenler arasında belirler.Yönetim kurulu en az ayda bir kez dernek merkezinin bulunduğu ilçe sınırları içinde  önceden kararlaştırılacağı gibi  belirli gün ve saatte çağrısız toplanır.
Kararlar oy çokluğu ile alınır.Oyların eşit olması durumunda , başkanın oyu çoğunluğu sağlamış olur.
Madde- 18 : Yönetim Kurulu üye sayısı ,boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yapısından aşağıya düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi ,bir ay içinde genel kurul toplamakla görevlendirir.

DENETLEME KURULU :
Madde- 19 : Denetleme kurulu üç asli ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Bu kurul denetleme görevini dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonucu bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

BAŞKA ORGANLAR  :
Madde – 20 :Derneğin zorunlu organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur. Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler.
Ancak bu organların zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ 
Madde-21 : Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından , yönetim ve denetleme kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları , doğum yeri ve tarihleri ve meslekleri , ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
ŞUBE :
Madde – 22 :Dernek gerekli gördüğü her yerde şube açabilir.
Şubeler tüzükte belirtilen üyelik vasıflarını haiz en az üç kişinin yazılı müracaatlarıyla ve merkez genel kurulunun kararıyla açılabilir.
Bu maksatla yönetim kuruluna yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin, en büyük mülki amirliğine müracaat yapılır.
Bu yazıda şube kurucuların ad ve soyadları, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgahı, ve tabiiyetleri  ile şube merkezine bildirilir. Yazıya dernek tüzüğünün iki örneği ile yetki belgesi eklenir.
Şube kurucularının şube açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır.
Şube Organları :

 1. Şube kayıtlı üyelerinden genel kurula katılım hakkını haiz olanlardan müteşekkil genel kurul ,
 2. Genel Kurulca 5 asil, 5 yedek üyeden oluşan gizli oyla seçilmiş yönetim kurulu,
 3. Genel Kurulca seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan denetleme kurulundan ibarettir.Yönetim kurulu üyeleri Denetleme kurulu üyeleri kendi başkanlarını seçer.

Denetleme kurulu üyeleri kendi başkanlarını seçer.
Şube organlarının faaliyet, görev ve yetkileri merkez organınki gibidir.Ancak özel durumları gereği;

 1. Şube genel kurul toplantıları merkez genel kurul toplantısından en az iki ay evvel bitirmek zorundadırlar. Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Aralık ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
 2. Toplantı ilanları mahalli gazete ile ilan edilir. Yoksa mahalli imkanve araçlardan yararlanmak suretiyle yapılır.
 3. Şube genel kurul toplantısında merkez genel kurul toplantısına katılmak üzere üç temsilci ve iki yedek üye seçilir.
 4. Yönetim kurulu asil üyeliklerine, bir yıl yarıdan fazlası, ertesi yıl kalanı için seçim yapılır. Yedekler her sene seçilir.
 5. Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, iltizam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup derneği bağlayıcı muamele yapılmaz.
 6. Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı bağış, ipotek ve benzeri muameleleri inşaat, gelecek yıla sari taahhütler, dava takip, feragat, kabul sulh ve ibra için merkez yönetim kurulundan yetki alınması mecburidir.
 7. Merkez yönetim kurulunun mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı düşmeyen talimat ve emirlerine uyulması gereklidir.
 8. Bütçe tasarıları merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel merkez yönetim kuruluna gönderilir ve merkez yönetim kurulunca tasvip veya tadil edilen hali ile genel kurula sunulur.
 9. Dernekler kanununa dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler alınan makbuz, fatura vesair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.
 10. Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları defterleri vesair evrakı dernek merkezine devir ve teslim edilir.
 11. Genel merkezin her türlü malumat istekleri derhal karşılanır.

YILLIK AİDAT MİKTARI  :
Madde-23  :  Dernek üyelerinin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarı genel kurulca tespit edilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ :
Madde – 24 : Derneğin gelir kaynakları ;

 1. Üye aidatı

2- Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
4-Bağışlar ve yardımlar
5-Yardım sağlama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlardan oluşur.

YARDIM KABUL EDİLEBİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR :
Madde- 25 : Dernek siyasi partilerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım kabul edebilir ve siyasi partiler dışında adı geçen kurumlara yardımda bulunabilir.
Mülki İdare Amirliğine önceden bildirilmek şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alabilir.
DEFTER VE KAYITLAR :
Madde-26 :Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar  :

 1. Karar Defteri : Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 2. Üye Kayıt Defteri : Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri , derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 3. Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen ve giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 4. Demirbaş Defteri : Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
 5. İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri : Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, b u belgeleri alan ve iade edenlerin adı,  soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ :
Madde- 27 : ÜSKÜDAR İMAM HATİP OKULLARI  MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ’ nde değişiklik yapılması, resmi makamların bildirimi, üye olan yada olmayan kişilerin başvurusu veya teklifleri üzerine yönetim kurulunun hazırlayacağı değişiklik tasarısı gündemde belirtilme şartı ile genel kurulda görüşülmesi ve en az hazır bulunan üyelerin 2/3 sinin tasvibi ile alınır.

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYE ŞEKLİ :
Madde-28 : Genel Kurul kararı ile dernek feshedilebilir. Ancak üyelerden en az 2/3 sinin toplantıya katılması şarttır. Fesih kararı yönetim kurulu başkanı tarafından 30 gün içinde mahallin en büyük mülki amirine bir yazı ile bildirilir. Derneğin malları aynı amaçla faaliyet gösteren bir başka dernek veya vakfa devredilebilir.
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ :
Madde-29 : Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun yetki verdiği miktarda Yönetim Kurulu Başkanı ,Muhasip ve herhangi bir üyeden oluşacak üç kişinin birlikte imza edecekleri bir belge ile borçlanabilir.
HÜKÜM EKSİKLİĞİ :
Madde -31 : Bu tüzükte hüküm eksikliği bulunan durumlarda Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK TARİHİ  :
Madde-32 :Bu tüzük 01/08/2016tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Madde-33 : Bu Tüzük hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.